70 درصد تسهيلات شبکه بانكي غير‌واقعي است

70 درصد تسهيلات شبکه بانكي غير‌واقعي است
آماري در دست داريم كه 70 درصد از تأمين مالي انجام گرفته از طريق شبكه بانكي در بازه زماني نيمه دوم سال 93 و نيمه ابتدايي سال 94، استمهال بدهي‌هاي قبلي بوده است، يعني اگر شبكه بانكي مدعي است 100واحد تأمين مالي انجام داده است، تنها 30 درصد اين آمار واقعي است و الباقي استمهال يا نوسازي تسهيلات و بدهي‌هاي پيشين بوده است.

70 درصد تسهيلات شبکه بانكي غير‌واقعي است

آماري در دست داريم كه 70 درصد از تأمين مالي انجام گرفته از طريق شبكه بانكي در بازه زماني نيمه دوم سال 93 و نيمه ابتدايي سال 94، استمهال بدهي‌هاي قبلي بوده است، يعني اگر شبكه بانكي مدعي است 100واحد تأمين مالي انجام داده است، تنها 30 درصد اين آمار واقعي است و الباقي استمهال يا نوسازي تسهيلات و بدهي‌هاي پيشين بوده است.
70 درصد تسهيلات شبکه بانكي غير‌واقعي است

مرکز فیلم