چگونه “پاپایا” به اسم “انبه” وارد می‌شود؟

چگونه “پاپایا” به اسم “انبه” وارد می‌شود؟
به گفته قائم مقام وزیر کشاورزی موز، انبه، نارگیل و آناناس تنها میوه‌های وارداتی مجازی هستند که وزارت کشاورزی برای واردات آنها مجوز صادر کرده است.

چگونه “پاپایا” به اسم “انبه” وارد می‌شود؟

به گفته قائم مقام وزیر کشاورزی موز، انبه، نارگیل و آناناس تنها میوه‌های وارداتی مجازی هستند که وزارت کشاورزی برای واردات آنها مجوز صادر کرده است.
چگونه “پاپایا” به اسم “انبه” وارد می‌شود؟

خبر جدید