استقبال معکوس فروشگاه‌ها از “پوز”های پارسیان/ 72 هزار دستگاه بلا استفاده ماند +سند

استقبال معکوس فروشگاه‌ها از “پوز”های پارسیان/ 72 هزار دستگاه بلا استفاده ماند +سند
این صورت های مالی همچنین تاکید می کنند که “از مجموع 1 میلیون و 8 هزار دستگاه کارتخوان تحت حمایت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، حدود 148 هزار دستگاه ارجاع شده است که از این تعداد، 112 هزار دستگاه عمدتا دستگاههای قدیمی خریداری شده در سالهای گذشته است که ارزش دفتری آنها صفر شده است!”

استقبال معکوس فروشگاه‌ها از “پوز”های پارسیان/ 72 هزار دستگاه بلا استفاده ماند +سند

این صورت های مالی همچنین تاکید می کنند که “از مجموع 1 میلیون و 8 هزار دستگاه کارتخوان تحت حمایت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، حدود 148 هزار دستگاه ارجاع شده است که از این تعداد، 112 هزار دستگاه عمدتا دستگاههای قدیمی خریداری شده در سالهای گذشته است که ارزش دفتری آنها صفر شده است!”
استقبال معکوس فروشگاه‌ها از “پوز”های پارسیان/ 72 هزار دستگاه بلا استفاده ماند +سند

روزنامه قانون