استقبال معکوس فروشگاه‌ها از “پوز”های پارسیان/ 72 هزار دستگاه بلا استفاده ماند +سنداین صورت های مالی همچنین تاکید می کنند که “از مجموع 1 میلیون...