پیشتازی مخابرات در واگذاری تلفن ثابت

پیشتازی مخابرات در واگذاری تلفن ثابت
شرکت مخابرات ایران ۱۴۹۶۶ درصد بیشتر از پنج شرکت دیگر دارای خط تلفن ثابت فعال در کشور است.

پیشتازی مخابرات در واگذاری تلفن ثابت

شرکت مخابرات ایران ۱۴۹۶۶ درصد بیشتر از پنج شرکت دیگر دارای خط تلفن ثابت فعال در کشور است.
پیشتازی مخابرات در واگذاری تلفن ثابت