وضعیت اجاره‌بهای مسکن در جنوب تهران

وضعیت اجاره‌بهای مسکن در جنوب تهران
شرایط اجاره مسکن در جنوب تهران با توجه به اینکه مبلغ ودیعه و اجاره بها نسبت به سایر مناطق تهران کمتر است از رونق بیشتری برخودار بوده و به نسبت، خانه‌های خالی کمتری در این منطقه وجود دارد.

وضعیت اجاره‌بهای مسکن در جنوب تهران

شرایط اجاره مسکن در جنوب تهران با توجه به اینکه مبلغ ودیعه و اجاره بها نسبت به سایر مناطق تهران کمتر است از رونق بیشتری برخودار بوده و به نسبت، خانه‌های خالی کمتری در این منطقه وجود دارد.
وضعیت اجاره‌بهای مسکن در جنوب تهران