نظام پرداخت کشور عادلانه و کارآمد نیست

نظام پرداخت کشور عادلانه و کارآمد نیست
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هم اکنون نظام پرداخت کشور عادلانه و کارآمد نیست، گفت: سیستم های نظارتی ویژه در دستگاه های مختلف ایجاد می شود.

نظام پرداخت کشور عادلانه و کارآمد نیست

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هم اکنون نظام پرداخت کشور عادلانه و کارآمد نیست، گفت: سیستم های نظارتی ویژه در دستگاه های مختلف ایجاد می شود.
نظام پرداخت کشور عادلانه و کارآمد نیست