“صندلی چرخ‌دار سه‌بعدی” ارمغانی برای معلولان +عکس

“صندلی چرخ‌دار سه‌بعدی” ارمغانی برای معلولان +عکس
به‌ندرت پیش آمده که صندلی‌های چرخ‌دار باب میل شما باشند. یا مجبورید به یک طراحی کلی قناعت کنید یا سال‌ها انتظار یک مدل سفارشی را بکشبد.

“صندلی چرخ‌دار سه‌بعدی” ارمغانی برای معلولان +عکس

به‌ندرت پیش آمده که صندلی‌های چرخ‌دار باب میل شما باشند. یا مجبورید به یک طراحی کلی قناعت کنید یا سال‌ها انتظار یک مدل سفارشی را بکشبد.
“صندلی چرخ‌دار سه‌بعدی” ارمغانی برای معلولان +عکس

موسیقی