مصرف سالانه آب در ایران: 97 میلیارد مترمکعب

مصرف سالانه آب در ایران: 97 میلیارد مترمکعب
کارشناس ارشد سازمان بهره‌وری انرژی ایران گفت: با برداشت بی‌رویه، ذخایر آب کم شده و مصرف سالانه کل آب در کشور 97 میلیارد مترمکعب است.

مصرف سالانه آب در ایران: 97 میلیارد مترمکعب

کارشناس ارشد سازمان بهره‌وری انرژی ایران گفت: با برداشت بی‌رویه، ذخایر آب کم شده و مصرف سالانه کل آب در کشور 97 میلیارد مترمکعب است.
مصرف سالانه آب در ایران: 97 میلیارد مترمکعب

car