غیبت حجاج ایرانی چقدر به اقتصاد عربستان ضربه می‌زند؟

غیبت حجاج ایرانی چقدر به اقتصاد عربستان ضربه می‌زند؟
مقایسه درآمد حاصل از حج واجب و تمتع برای عربستان با درآمد حاصل از نفت نشان می دهد نمی توان سهم تأثیرگذاری برای درآمد گردشگری مذهبی در اقتصاد این کشور قائل شد.

غیبت حجاج ایرانی چقدر به اقتصاد عربستان ضربه می‌زند؟

مقایسه درآمد حاصل از حج واجب و تمتع برای عربستان با درآمد حاصل از نفت نشان می دهد نمی توان سهم تأثیرگذاری برای درآمد گردشگری مذهبی در اقتصاد این کشور قائل شد.
غیبت حجاج ایرانی چقدر به اقتصاد عربستان ضربه می‌زند؟

فانتزی