بخش خصوصی چه نمره‌ای به عملکرد اقتصادی مجلس نهم می‌دهد؟

بخش خصوصی چه نمره‌ای به عملکرد اقتصادی مجلس نهم می‌دهد؟

پدرام سلطانی، نائب رییس اتاق ایران

اخبار

اخبار

اخبار کارگران