عکس/ پیکر داوود رشیدی بر شانه رضا کیانیان و امین تارخ !

عکس/ پیکر داوود رشیدی بر شانه رضا کیانیان و امین تارخ !

عکس/ پیکر داوود رشیدی بر شانه رضا کیانیان و امین تارخ !

عکس/ پیکر داوود رشیدی بر شانه رضا کیانیان و امین تارخ !