صندوقی برای 100000000000000 تومان

صندوقی برای 100000000000000 تومان
صنعت حمل‌ونقل ایران با توجه به محدودیت‌های جدی که در حوزه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در طول سال‌های گذشته تجربه کرده نیاز جدی به افزایش منابع اعتباری خود دارد، منابعی که به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی راه تامین لااقل بخشی از آن را از تاسیس یک صندوق توسعه جداگانه پیگیری می‌کند.

صندوقی برای 100000000000000 تومان

صنعت حمل‌ونقل ایران با توجه به محدودیت‌های جدی که در حوزه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در طول سال‌های گذشته تجربه کرده نیاز جدی به افزایش منابع اعتباری خود دارد، منابعی که به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی راه تامین لااقل بخشی از آن را از تاسیس یک صندوق توسعه جداگانه پیگیری می‌کند.
صندوقی برای 100000000000000 تومان

موسیقی