سردرگمی فعالان کسب و کارهای اینترنتی

سردرگمی فعالان کسب و کارهای اینترنتی
فعالان کسب و کارهای اینترنتی از اجرایی نشدن آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و وجود مشکلات فراوان خبر دادند.

سردرگمی فعالان کسب و کارهای اینترنتی

فعالان کسب و کارهای اینترنتی از اجرایی نشدن آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و وجود مشکلات فراوان خبر دادند.
سردرگمی فعالان کسب و کارهای اینترنتی

فانتزی