دکه‌داران: بخاطر سیگار ایستاده‌ایم!

دکه‌داران: بخاطر سیگار ایستاده‌ایم!
دود سیگار اگر هر هشت ثانیه یک نفر را می‌کشد اما برای افرادی دیگر «عامل سرپا ماندن و حیات» است.

دکه‌داران: بخاطر سیگار ایستاده‌ایم!

دود سیگار اگر هر هشت ثانیه یک نفر را می‌کشد اما برای افرادی دیگر «عامل سرپا ماندن و حیات» است.
دکه‌داران: بخاطر سیگار ایستاده‌ایم!

اسکای نیوز