دکتر رفتن چقدر آب می خورد؟

دکتر رفتن چقدر آب می خورد؟
با وجود اختلاف نظرها ، رشد 10 درصدی تعرفه ها به تصویب رسید اما این میزان رشد موجب نگرانی برخی افراد از هزینه های ویزیت ودرمان وهمچنین شنیدن های خبرهایی بر این اساس از گوشه و کنار شد.

دکتر رفتن چقدر آب می خورد؟

با وجود اختلاف نظرها ، رشد 10 درصدی تعرفه ها به تصویب رسید اما این میزان رشد موجب نگرانی برخی افراد از هزینه های ویزیت ودرمان وهمچنین شنیدن های خبرهایی بر این اساس از گوشه و کنار شد.
دکتر رفتن چقدر آب می خورد؟

اسکای نیوز