حمله به وزیر اقتصاد فرانسه با تخم مرغ

حمله به وزیر اقتصاد فرانسه با تخم مرغ
کارگران معترض فرانسوی روز گذشته با تخم مرغ از وزیر اقتصاد این کشور استقبال کردند.

حمله به وزیر اقتصاد فرانسه با تخم مرغ

کارگران معترض فرانسوی روز گذشته با تخم مرغ از وزیر اقتصاد این کشور استقبال کردند.
حمله به وزیر اقتصاد فرانسه با تخم مرغ

بازی