مذاکره «فولکس واگن» با پنج خودروساز ایرانی مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از مذاکره فولکس واگن با پنج شرکت خودروساز ایرانی برای...