۷۷ میلیون موبایل در دست ایرانیها +نمودار

۷۷ میلیون موبایل در دست ایرانیها +نمودار
آخرین وضعیت تلفن همراه که توسط دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات اعلام شده از وجود ۷۷ میلیون موبایل فعال و ضریب نفوذ ۹۷.۵۹ درصدی این فناوری ارتباطی در کشور خبر می‌دهد.

۷۷ میلیون موبایل در دست ایرانیها +نمودار

آخرین وضعیت تلفن همراه که توسط دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات اعلام شده از وجود ۷۷ میلیون موبایل فعال و ضریب نفوذ ۹۷.۵۹ درصدی این فناوری ارتباطی در کشور خبر می‌دهد.
۷۷ میلیون موبایل در دست ایرانیها +نمودار