ایران از خرید ۶ فروند هواپیمای ایرباس صرف‌نظر کرد

ایران از خرید ۶ فروند هواپیمای ایرباس صرف‌نظر کرد
یک مقام ایرانی به رویترز گفت که به دلیل تاخیر در صدور مجوزهای مربوطه از سوی آمریکا، ایران از خرید 6 فروند از هواپیماهایی که قرار بود از شرکت ایرباس خریداری کند، انصراف داده است.

ایران از خرید ۶ فروند هواپیمای ایرباس صرف‌نظر کرد

یک مقام ایرانی به رویترز گفت که به دلیل تاخیر در صدور مجوزهای مربوطه از سوی آمریکا، ایران از خرید 6 فروند از هواپیماهایی که قرار بود از شرکت ایرباس خریداری کند، انصراف داده است.
ایران از خرید ۶ فروند هواپیمای ایرباس صرف‌نظر کرد