آخرین جزییات امضای قراردادهای نفتی

آخرین جزییات امضای قراردادهای نفتی
درخواست ارائه مدارک به منظور شرکت در مناقصات قراردادی شرکت ملی نفت ایران، هفته آینده برای شرکت های معتبر بین المللی ارسال می شود.

آخرین جزییات امضای قراردادهای نفتی

درخواست ارائه مدارک به منظور شرکت در مناقصات قراردادی شرکت ملی نفت ایران، هفته آینده برای شرکت های معتبر بین المللی ارسال می شود.
آخرین جزییات امضای قراردادهای نفتی