همکاری همراه اول و اپراتور «Orange»؟ بورس ایران دیروز و در اولین ساعات دوران پسابرجام، شاهد رشدی قابل توجه در شاخص همراه اول بود؛ رشدی...