۱۹ میلیون نفر “بد مسکن” هستندوزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرعت رشد جمعیت چه در شهرها و چه در روستاهای کشور کاهش خواهد...