100 درصد فشار بخش کشاورزی بر دوش بانک کشاورزی استسيد حميد پورمحمدي معاون امور توسعه توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي درجلسه مجمع عمومی سالانه...