پول وام 10 میلیونی ازدواج کم رمق شددر حالی مصوبه وام 10 میلیون تومانی ازدواج هنوز نهایی نشده و بحث در رابطه با آن ادامه...