۱۵میلیون نفر سهام عدالت را کامل دریافت می‌کنندوزير اموراقتصادي و دارايي اخيرا با اعلام خبر ارزش يك تا دو ميليون توماني سهام عدالت، بسياري از...