سفر ۱۴۵ هیات تجاری به ایران در سال ۹۴ معاون امور بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در ۹ ماهه سال...