ماه هول‌وهراس ۱۱میلیون کارگر فرا رسید ماه‌های پایانی سال که فرا می رسد، در آستانه سال جدید، تعیین دستمزد‌ها و تجدید قرارادهای کار، هول و...