پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج آغاز شدبا وجود اینکه بانک مرکزی به بانک‌ها برای افزایش سقف وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان یک...