جذب ۱۰۰ نیروی جدید پرستاری در مراکز درمانی تامین اجتماعی مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: ۱۰۰ نیروی جدید پرستاری بر اساس شرکت در...