سبقت «پژو» در جاده مخصوص از رقبا بر اساس این قرارداد پژو ستروئن و ایران‌خودرو یک شرکت جوینت‌ونچر به صورت پنجاه درصد- پنجاه درصد تاسیس...