جزییات وام ١٠٠‌ میلیونی بدون سپردهبه‌ تازگی یکی از بانک‌ها طرح واگذاری اعتباری خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار داده و برای آن...