‌نامه 26 نماینده مجلس به وزرای اقتصاد و کشور در خصوص تعیین تکلیف سهامدارن «پدیده» و «میزان»26 ‌نماینده مجلس در نامه به وزرای اقتصاد و...