شرکت گاز به دنبال تعمیر خانه‌های نشست کرده +عکسشرکت ملی گاز به دنبال پیمانکار برای تعمیر 23 خانه نشست کرده. شرکت گاز به دنبال تعمیر...