اندازه گیری دمای بدن بدون لمس پوست +عکسحسگرهای این دستگاه به سرعت می توانند با قرارگرفتن در برابر پیشانی بیمار دمای بدن او را محاسبه...