تغییر نام ایستگاه متروی ولی عصر (عج) در جلسه امروز شورای شهر تهران تغییر نام ایستگاه مترو ولیعصر (عج) به تئاتر شهر تصویب شد. world...