کشف شرکت خارجی وابسته به سایپا که هزینه «بیمه عمر مدیران» را هم می دهد +سنددر گزارش بازرس این شرکت مستقر در دوبی اعلام شده...