شرایط «تحویل خودرو توقیفی» به مالک توسط ماموران راهور لغو شد +سندطبق تصمیم جدید هیئت دولت که بر اساس پیشنهاد وزارت کشور تصویب و به...