پرداخت ۸۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات بین‌بانکی توسط بانک مسکن +سنددر حالی عضو هیئت مدیره بانک مسکن مجموع وام پرداختی بین‌بانکی توسط این بانک را ۲هزار میلیارد...