هواپیمای تهران – ماهشهر دچار سانحه شدپرواز تهران – ماهشهر دچار سانحه شد و در اهواز به صورت اضطراری فرود آمد. هواپیمای تهران – ماهشهر...