رستوران رفتن در دوره قاجار چقدر آب می خورد؟ +جدول خوردن یک پرس چلوکباب ، در سال 1270 حدود یک و نیم قران روی دست...