آغاز ارائه “کاراکارت” به بازنشستگان

آغاز ارائه “کاراکارت” به بازنشستگان

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی، از آغاز ارائه کاراکارت به بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان خبر داد.

بازار بورس

دانلود فیلم جدید

شهرداری