سکونت یک میلیون تهرانی در بافت‌های فرسوده

سکونت یک میلیون تهرانی در بافت‌های فرسوده

جزئیات آماری مربوط به بافت‌های فرسوده شهر تهران بر اساس شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده که به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده است تعیین شدند.

فیلم سریال آهنگ

فیلم سریال آهنگ

سئو و بهینه سازی سایت