71 میلیون جوان در جهان بیکار هستند

71 میلیون جوان در جهان بیکار هستند
سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد، شمار جوانان بیکارجهان پس از یک کاهش سه میلیون نفری بین سال های 2012 تا 2015، در سال 2016 با 500 هزار نفر افزایش به 71 میلیون نفر برسد و در سال 2017 نیز در همین سطح باقی می ماند.

71 میلیون جوان در جهان بیکار هستند

سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد، شمار جوانان بیکارجهان پس از یک کاهش سه میلیون نفری بین سال های 2012 تا 2015، در سال 2016 با 500 هزار نفر افزایش به 71 میلیون نفر برسد و در سال 2017 نیز در همین سطح باقی می ماند.
71 میلیون جوان در جهان بیکار هستند