48میلیون نفر درانتظار امضای رئیس جمهور

48میلیون نفر درانتظار امضای رئیس جمهور
امضای لایحه آزادسازی سهام عدالت توسط رئیس جمهور در حالی در سکوت خبری انجام شد که حدود ۴۸ میلیون نفر از مشمولین منتظر شنیدن این خبر هستند تا پس از گذشت بیش از ۱۰ سال، سرانجام تکلیف برگه های سهامشان مشخص شود.

48میلیون نفر درانتظار امضای رئیس جمهور

امضای لایحه آزادسازی سهام عدالت توسط رئیس جمهور در حالی در سکوت خبری انجام شد که حدود ۴۸ میلیون نفر از مشمولین منتظر شنیدن این خبر هستند تا پس از گذشت بیش از ۱۰ سال، سرانجام تکلیف برگه های سهامشان مشخص شود.
48میلیون نفر درانتظار امضای رئیس جمهور

مرکز فیلم