29 میلیون، رقم بازار سیاه بلیت یک تئاتر +عکس

29 میلیون، رقم بازار سیاه بلیت یک تئاتر +عکس
قیمت نمایش پرطرفدار هری پاتر و فرزند نفرین شده در برخی سایت‌ها بصورت بازار سیاه به بیش از 6200 پوند (حدود 29 میلیون تومان) رسید.

29 میلیون، رقم بازار سیاه بلیت یک تئاتر +عکس

قیمت نمایش پرطرفدار هری پاتر و فرزند نفرین شده در برخی سایت‌ها بصورت بازار سیاه به بیش از 6200 پوند (حدود 29 میلیون تومان) رسید.
29 میلیون، رقم بازار سیاه بلیت یک تئاتر +عکس

روزنامه قانون