“ژله” غیرقانونی به جای “قلیان”

“ژله” غیرقانونی به جای “قلیان”
برخی سفره‌خانه‌ها یا قهوه‌خانه‌های سنتیِ بدون پروانه کسب که مجوز ارائه قلیان به مشتریان را ندارند در فاکتور خرید ارائه شده هنگام اخذ وجه به جای آوردن نام “قلیان” و قیمت آن، عبارت “ژله” را درج می‌کنند.

“ژله” غیرقانونی به جای “قلیان”

برخی سفره‌خانه‌ها یا قهوه‌خانه‌های سنتیِ بدون پروانه کسب که مجوز ارائه قلیان به مشتریان را ندارند در فاکتور خرید ارائه شده هنگام اخذ وجه به جای آوردن نام “قلیان” و قیمت آن، عبارت “ژله” را درج می‌کنند.
“ژله” غیرقانونی به جای “قلیان”

گوشی موبایل