۷۰درصد جمعیت تهران مازاد است

۷۰درصد جمعیت تهران مازاد است
نتایج یک تحقیق علمی نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد از جمعیت تهران نسبت به حد بهینه و اندازه مطلوب شهری مازاد است چراکه تهران فقط می‌تواند برای ۲.۳ میلیون نفر زندگی مطلوب فراهم آورد. از سوی دیگر این تحقیق نشان می دهد منافع حاصل از مهاجرت به تهران همچنان تا سقف جمعیتی ۱۱.۵ میلیون نفری برای مهاجرین مثبت و تحریک کننده است.

۷۰درصد جمعیت تهران مازاد است

نتایج یک تحقیق علمی نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد از جمعیت تهران نسبت به حد بهینه و اندازه مطلوب شهری مازاد است چراکه تهران فقط می‌تواند برای ۲.۳ میلیون نفر زندگی مطلوب فراهم آورد. از سوی دیگر این تحقیق نشان می دهد منافع حاصل از مهاجرت به تهران همچنان تا سقف جمعیتی ۱۱.۵ میلیون نفری برای مهاجرین مثبت و تحریک کننده است.
۷۰درصد جمعیت تهران مازاد است

اسکای نیوز