۱۱۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند

۱۱۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند
مهمترین رویدادهای هفته جاری به خبر ایجاد ۳۵۹ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون در سه سال دولت تدبیر وامید،‌ بیمه ۱۱۰ هزار کارگر ساختمانی در استان تهران و تدوین آیین ‌نامه کاهش سن آموزش مهارتی اختصاص داشت.

۱۱۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند

مهمترین رویدادهای هفته جاری به خبر ایجاد ۳۵۹ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون در سه سال دولت تدبیر وامید،‌ بیمه ۱۱۰ هزار کارگر ساختمانی در استان تهران و تدوین آیین ‌نامه کاهش سن آموزش مهارتی اختصاص داشت.
۱۱۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند