گنج پنهان قذافی دست داعش افتاد!

گنج پنهان قذافی دست داعش افتاد!
اموال پنهان شده توسط معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی در شهر سرت واقع در شمال آن کشور به دست گروه تروریستی داعش افتاد.

گنج پنهان قذافی دست داعش افتاد!

اموال پنهان شده توسط معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی در شهر سرت واقع در شمال آن کشور به دست گروه تروریستی داعش افتاد.
گنج پنهان قذافی دست داعش افتاد!